close

Transportbetingelser

1. Pladsreservation:
Passagerer: Det er nødvendigt at bestille plads hele året.
Køretøjer: Der modtages kun pladsbestilling for biler og motorcykler tilhørende de fastboende på Anholt, køretøjer med erhvervsmæssigt ærinde på Anholt samt registrerede Invalidekøretøjer.

2. Betaling:
Biletten betales ved bestilling med kreditkort og gælder kun til reserveret afgang.

3. Ændring/refundering:
Ændring og afbestilling af billetter kan ske indtil 24 timer før udrejse mod ændringsgebyr kr. 100,-. Ændring af hjemrejsetidspunktet fra Anholt – når man er på Anholt kan kun ændres ved personlig henvendelse på kontoret på Anholt.
Rederiet er ikke forpligtet til at erstatte mistede eller bortkomne billetter.

4. Mødetid:
Passagerer i perioden 08.06 - 10.08.: 30 min. før planmæssig afgang. Resten af året 15 min. før planmæssig afgang.
Køretøjer samt cykler, barne- og klap vogne: 30 min. før planmæssig afgang hele året. 
Hvis mødetiden ikke overholdes, bortfalder reservationen automatisk.

5. Håndbagage:
Der kan medtages op til 40 kg håndbagage(taske/kuffert) gratis. Derudover betales efter fragttakst. Overførsel sker på eget ansvar.

6. Rederiets erstatningsansvar for hver passager kan ikke overstige taksterne i den til enhver tid gældende sølov.

7 Ansvar for forsinkelse med befordring af passagerer skal ikke overstige 4.150 SDR jf. Søloven § 422 stk. 1.2.pkt.

8. Rederiets ansvar for tab som følge af, at rejsegods er gået tabt, blevet beskadiget eller forsinket skal, jf. Søloven § 422 stk. 2. ikke overstige:

a. 1.800 SDR pr. passager for tab, som gælder håndbagage, herunder også det, der befinder sig i eller på medført køretøj.

b. 10.000 SDR pr. køretøj for tab, som gælder køretøjet.

c. 2.700 SDR pr. passager for tab, som gælder andet rejsegods, derunder selvstændigt indskrevet bagage, cykler og knallerter, der ikke transporteres på medført køretøj.

9. Rederiet forbeholder sig i henhold til Søloven § 423 ret til i de eventuelle erstatningskrav at gøre fradrag indtil 20 SDR pr. passager i tilfælde af tab, som skyldes forsinkelse.

10. Rederiet er ikke ansvarligt for tab af eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande så som sølv, guld, ure, juveler, smykker og andre kunst genstande, jf. Søloven § 419 stk. 2.

11. For skade på person, håndbagage og rejsegods i tiden før ombordstigningen/ombordkørslen eller efter ilandstigningen/udkørslen er rederiet ikke ansvarlig, jf. Søloven § 431, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, det svarer for.

12. I de tilfælde, hvor der ovenfor er nævnt SDR, forstås derved særlige trækningsrettigheder som anvendt af Den Internationale Valutafond, jf. Søloven § 152 stk. 2.
En SDR pr. medio februar 2001 udgør en værdi af ca. 10,50

13. Erstatningskrav mod rederiet er forældet, såfremt retssag mod rederiet ikke er påbegyndt senest 2 år fra den dag, da passagereren og /eller rejsegods blev udskibet, eller hvis gods er gået tabt, da senest 2 år fra den dag, udskibningen skulle have fundet sted, jf. Søloven § 501 stk. 1, nr. 3 og 4.

14. Rederiet påtager sig intet ansvar for rejsegods, herunder håndbagage eller andre effekter, som måtte være bortkommet på skibet eller dettes anløbspladser.

15. Rederiet er ikke ansvarligt for levende dyr, som en passager medbringer som rejsegods, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, der svarer for jf. Søloven § 431 stk. 3. Dette gælder dog ikke for skader på levende dyr, der transporteres som almindelig gods f.eks kreaturer til slagtning o.l.

16. Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet vil kunne påberåbe sig, jf. Søloven § 171-173.

17. Anmeldelse af eventuelle personskader og skader på motorkøretøjer, rejsegods m.v. samt eventuelle reklamationer må rettes til skibets kaptajn (kommandobroen), inden skibet forlades. Eventuelle krav mod rederiet rettes skriftligt til dette.

18. For køretøj anvendt til godstransport samt for transport af gods i øvrigt, herunder passager busser og rutebiler, gælder bestemmelserne i Sølovens kapitel 13, herunder navnlig bestemmelserne i § 274-280. Rederiet fraskriver sig/begrænser sit ansvar mest muligt i henhold til Sølovens bestemmelser.

19. Gods samt motorkøretøjer, der før eller efter overførslen er henstillet på anløbspladsen, henstår alene for ejerens risiko. Overførslen sker snarest mulig, når pladsforhold og tid tillader det.

20. Tobaksrygning og brug af åben ild, på bildækket eller i motorkøretøjerne ombord, er af hensyn til brandfaren forbudt.

21. Rederiet er ikke ansvarligt for uregelmæssigheder i driften og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser.

22 I øvrigt gælder for befordringen den til enhver tid gældende sølov.